Om Sør-Øst 110

Sør-Øst 110 IKS skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

Sør-Øst 110 har rundt 20 årsverk. Vi har også en kompetent vikarpool med mannskaper fra brannvesenet. Disse har gjennomgått intern opplæring og jobber med de faste mannskapene i 110-sentralen ved ferieavvikling, kurs og og lignende. Vikarpoolens størrelse vurderes i forhold til behov.

De formelle kompetansekravene til våre alarmsentraloperatører er definert i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». Fast ansatte operatører i Sør-Øst 110 tilfredsstiller alle beskrevne kompetansekrav, og det ønskes samme kompetanse for vikarer. Dette løses ved at de oppfordres til og har anledning til å søke på kompetansehevingskurs på lik linje som de fast ansatte operatørene.

Bakgrunn

Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) ble etablert 1. april 2004, og dekket Søndre Buskerud politidistrik og kommunene Hof, Lardal og vestre del av Re. 1. januar 2009 endret selskapet navn til Vestviken 110 IKS (V110).

Det ble våren 2007 innledet en dialog mellom Ringerike brann- og redningstjeneste og administrasjonen i SB 110, med det formål i fellesskap å utvikle et regionalt samarbeid for mottak av nødmeldinger og utalarmering av mannskap i sine dekningsområder.

Det ble i 2007 enighet om at sentralene skulle slå seg sammen, og fra 01.01.2009 skulle en sentral fungere for hele dekningsområdet, med base i Drammen. Av praktiske årsaker overtok SB 110 driften av tjenestene for hele området allerede fra 01.06.2008.

Sommeren 2009 gikk V110 i samtaler med Vestfold 110 Sentral om en mulig sammenslåing av de to selskapene, og 9. mars 2010 overtok V110 tjenstene for Vestfold. Samtidig fikk selskapet fem nye medarbeidere, hvorav en ble ansatt i V110 og de fire andre er på utleie fra brannvesen i Vestfold.

I mars 2016 mottok vi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et vedtak om ny 110-region og samlokaliseringa v nødmeldetjenesten. Kort forklart ble det henvist til Stortingsvedtak av 10.juni 2015, hvor det ble bestemt at det skal gjennomføres en politireform. I nærpolitireformen presiseres det at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn ett politidistrikt. Konklusjonen for Vestviken 110 ble da at vi ble del av ny region Sør-Øst, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud fylke inkludert Jevnaker kommune i Oppland. 110-sentralen ble besluttet skulle flytte til politiets nye hovedsete i Tønsberg, samlokalisert med politiets operasjonssentral. Flytting av 110-sentralen ble gjennomført 24.mai i 2018, og det er nå besluttet at dagens 110-region for Vestviken 110 som omfatter Vestfold og Buskerud (inkludert Jevnaker) vil utvides med Telemark fylke den 3.oktober 2018. Det nye selskapet vil fortsette som interkommunalt selskap, og med navneendring til Sør-Øst 110 IKS