Om Vestviken 110

Vestviken 110 IKS (V110) skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

V110 har rundt 20 årsverk. Vi har også en kompetent vikarpool med mannskaper fra brannvesenet. Disse har gjennomgått intern opplæring og jobber med de faste mannskapene i 110-sentralen ved ferieavvikling, kurs og og lignende. Vikarpoolens størrelse vurderes i forhold til behov.

De formelle kompetansekravene til våre alarmsentraloperatører er definert i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». Fast ansatte operatører i V110 tilfredsstiller alle beskrevne kompetansekrav, og det ønskes samme kompetanse for vikarer. Dette løses ved at de oppfordres til og har anledning til å søke på kompetansehevingskurs på lik linje som de fast ansatte operatørene.

Bakgrunn

Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) ble etablert 1. april 2004, og dekket Søndre Buskerud politidistrik og kommunene Hof, Lardal og vestre del av Re. 1. januar 2009 endret selskapet navn til Vestviken 110 IKS (V110).

Det ble våren 2007 innledet en dialog mellom Ringerike brann- og redningstjeneste og administrasjonen i SB 110, med det formål i fellesskap å utvikle et regionalt samarbeid for mottak av nødmeldinger og utalarmering av mannskap i sine dekningsområder.

Det ble i 2007 enighet om at sentralene skulle slå seg sammen, og fra 01.01.2009 skulle en sentral fungere for hele dekningsområdet, med base i Drammen. Av praktiske årsaker overtok SB 110 driften av tjenestene for hele området allerede fra 01.06.2008.

Sommeren 2009 gikk V110 i samtaler med Vestfold 110 Sentral om en mulig sammenslåing av de to selskapene, og 9. mars 2010 overtok V110 tjenstene for Vestfold. Samtidig fikk selskapet fem nye medarbeidere, hvorav en ble ansatt i V110 og de fire andre er på utleie fra brannvesen i Vestfold.